Mời Bạn Bè Và Kiếm Hoa Hồng

Kiếm hoa hồng tới 30% từ mỗi giao dịch hoàn thành của người được giới thiệu (bạn cũng có thể kiếm hoa hồng từ người được giới thiệu của các chương trình trước. Vui lòng đọc quy tắc của chương trình.)

https://s1.bycsi.com/bybit/deadpool/f1d360f4712511edb2c0d61b1889330a.png
/intro/intro1.png

Mời Bạn Bè

Chia sẻ mã/ link giới thiệu với bạn bè để đăng ký trên Bybit

/intro/arrow.svg
/intro/intro2.png

Người Được Giới Thiệu Nạp & Giao Dịch

Giúp người được giới thiệu nạp và giao dịch sau khi đăng ký tài khoản Bybit.

/intro/arrow.svg
/intro/intro3.png

Kiếm Hoa Hồng

Kiếm hoa hồng tới 30% từ mỗi giao dịch hoàn thành của người được giới thiệu.

Cấp Hoa Hồng

20%

Hoa Hồng Cơ Bản

25%

Mời 5 người được giới thiệu đủ điều kiện trở lên

30%

Mời 100 người được giới thiệu đủ điều kiện trở lên, hoặc những người được giới thiệu đạt KLGD Phái Sinh tối thiểu $15 triệu trong một quý.