Tạo Bot của tôi
Tạo Bot
Grid Hợp Đồng Tương Lai
Martingale Phái Sinh
Grid Giao Ngay
DCA
Đề Xuất Backtest
Vùng AI Aurora
Đề Xuất AI+
Về Aurora
Top Pick Mỗi Giờ
Cập nhật hàng giờ
Top Pick Mỗi Giờ
Reset
Xếp HạngThị Trường
ROI
ROI phản ánh lợi nhuận đầu tư với các thông số Bot hiện tại. Việc chỉnh sửa các thông số sẽ reset lại phép tính này.
P&L (USD)
P&L phản ánh lợi nhuận kiếm được dựa trên các thông số Bot hiện tại. Việc chỉnh sửa các thông số giữa chừng sẽ thiết lập lại cách tính lợi nhuận.
Thời Gian ChạyCopierThao Tác

Câu Hỏi Thường Gặp

Xem Thêm

joinUs
Tham Gia Cộng Đồng
Chia sẻ ý tưởng với cộng đồng yêu tiền điện tử có cùng chí hướng từ khắp nơi trên thế giới.