Liquidity Mining บน Bybit คืออะไร?
Liquidity Mining บน Bybit คือ Pool สภาพคล่องที่อิงตามแบบของ Market Maker อัตโนมัติ (AMM) ที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยคุณสามารถเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการเทรด อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มเลเวอเรจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของคุณไปยัง Pool และเพิ่มผลตอบแทนให้มากยิ่งขึ้น
เพิ่มสภาพคล่องให้กับ Pool
รับผลตอบแทนรายวันผ่านกระบวนการเพิ่มสภาพคล่อง
เพิ่มสภาพคล่องหรือนำสภาพคล่องออกได้ทุกเมื่อ
what's liqudity
play
จัดเรียงตาม